• Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐề cương ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  7. Xây dựng và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội như giáo dục, bảo hiểm, y tết, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, có các biện pháp cấm, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng có hại cho môi trường, tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ môi trường. 8. Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập + Xây ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 445 | Lượt tải: 0

 • 15 câu hỏi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam15 câu hỏi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

   Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập +bảo tồn, phát huy những giá trị dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tiên tiến của thế giới +xây dựng vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội  Giữ vững và tăng cường quốc phòng an ninh trong quá trình hội nhập + xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ni...

  docx23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 1

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 11Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 11

  Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm? * (10/10 Points) Kinh tế, ván hóa, tư tưởng, dân tộc, và sự nghiệp c Kinh tế, tòn giáo, dãn tộc và nền ván hóa tiên tiến đạhs4à>ốn sắc dân tộc 12. Một trong các nội dung của bảo vệ ANQG là? (0/10 Points) Giữ gìn trật tự nơi công cộng Đáu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 10Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 10

  5. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữ vị trí gì? * (10/10 Points) a. Giữ vị trí chiến lược b. Là hình thức cơ bản c. Nền tảng cơ bân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia 6. Mục đích của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ? * (10/10 Points) a. Xây dựng địa phương không có tệ nạn xã hội b. Xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. c. Cả hai ý ...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 9Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 9

  11. Quyết định và thông báo quyết định động viên công nghiệp quốc phòng do? (10/10 Points) Chủ tịch Quốc hội quy định Chính phủ quy định Chủ tịch nước quỵ định 12. Động viên công nghiệp Quốc phòng được chuẩn bị: * (10/10 Points) ~ Khi bắt đầu chiến tranh Từ thời bình Trong quá trình chiến tranh 13. Lực lượng tự vệ được tổ chức ở:.? * (10/10...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 8Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 8

  5. Biên giới quốc gia trên biển là. của các quổc gia ven biển.? * (5/5 Points) ranh giới ngoài của lãnh hâi hoặc là đường phân cách các vùng nội thúy hoặc vùng lãnh hải ranh giới ngoài của vùng tiếp giáp lãnh hải ranh giới ngoài của vùng đặc quyền kinh tê 6. Biên giới quốc gia trên không được xác định là.? * (5/5 Points) Là phần không gian t...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 7Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 7

  5. Nội dung của chiến lược quân sự:? * (1/1 Point) Xác định đúng kẻ thù, đúng đối tượng tác chiến và Xác định phương châm và phương thức tiến hành chiến tranh Nghệ thuật lựa chọn kẻ thù để tác chiến Nghệ thuật phân tán lực lượng và bố trí thê trận 6. Đâu là nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên? * (0/1 Point) Nghệ thuật chiến tranh nhân ...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 2Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 2

  5. Bảo vệ Tổ quốc XHCN theo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin: * (1/1 Point) Là sức mạnh của cá dân tộc, cả nước kết hợp với sức mạnh thời đại Là sức mạnh của cả dân tộc, của giai cấp công nhân Là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả dân tộc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 6. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh: * 02) (1/1 Po...

  docx5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 3Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 3

  12. Nội dung xâỵ dựng tiêm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân: * (0/1 Point) Xây dựng niềm tin đối với sự lãnh đạo của Nhà nước, quản lí của các cấp chính quyên Xây dựng niêm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của nhà nước V Xây dựng lòng căm thù với các thế lực xâm lược 13. Tiềm lực khoa học, công ...

  docx6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 4 (Lần 2)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 4 (Lần 2)

  5. Theo bạn: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc ngày nay chúng ta cần tập trung đánh địch trên mặt trận nào là chủ yếu * (1/1 Point) Mặt trận ngoại giao và văn hóa Mặt trận kinh tế và biển đào (•) Tất cả mọi mặt trận, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu 6. Thực hiện toàn dân đánh giặc được hiểu là? * 02) (1/1 Point) Trang bị vũ khí cho mọi ngư...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0