• Tiểu luận Vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt NamTiểu luận Vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

  về chính trị: có đường lối chính trị đúng đắn,bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống phức tạp,một đường lối cứng rắn về chiến lược,mềm dẻo về sách lược,linh hoạt về biện pháp đầu tranh.Đặc biệt trong tình hình chính trị thế giới hiện nay,với những cuộc xung đột liên quan tới vũ khí hạt nhân thì Đảng ta cần phải có một bản lĩnh vững vàng ...

  docx12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Nền văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập (1995 đến nay)Tiểu luận Nền văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập (1995 đến nay)

  Một là, so với yêu càu của thời kỳ đổi mới, trước những biến đổi ngày càng phong phú toong đời sống xã hội những năm gần đây, những thành tựu và tiến bộ đạt được toong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ để tác động có hiệu quà đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tường. Đạo đức, lối sống tiế...

  docx38 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 533 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Khoa học và công nghệ , giáo dục và đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầuTiểu luận Khoa học và công nghệ , giáo dục và đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầu

  Trong những năm qua, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn về phát triển KT-XH, tạo ra tiền đề cần thiết để bước vào thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, hình thành quan điềm xuất phát mới cho quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, có thể nhận xét rằng những thành tựu đó còn dựa chủ yếu vào quá trình đổi mới theo bề rộng; kh...

  docx19 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Mục tiêu nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo công tác đối ngoại của ĐảngTiểu luận Mục tiêu nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo công tác đối ngoại của Đảng

  Trước câu hỏi, năng lực quân sự hiện nay đã đủ đáp ứng yêu cầu về phòng thủ biển Đông? Tướng Vịnh trả lời: “ Tôi xin nói ngay với tư cách chuyên gia quân sự, rằng không bao giờ là đủ đối với hang bị quân đội bất kỳ nước nào. Trang bị quốc phòng bao giờ cũng ở tình thế cần phát hiển. Chúng ta trang bị vũ khí vừa đủ theo đường lối quân sự Việt Nam, c...

  docx23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dụng chế độ dân chủ nhân dân (1946 -1954)Tiểu luận Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dụng chế độ dân chủ nhân dân (1946 -1954)

  1. Bài học kinh nghiệm: Trải qua quá trình lãnh đạo, tổ chức cuộc kháng chiến kiến quốc, Đảng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. - Đồ ra đường lối đứng đắn và quán triệt sâu rộng đường lối đó cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện, đó là đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình l...

  docx9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kì đổi mớiTiểu luận Đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kì đổi mới

  Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hành chính, xơ cứng; một số cán bộ bị “viên chức hoá”, chưa thật gắn bó với quần chúng. Nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị còn trầm trọng, bệnh cục bộ, bản vị, địa phương còn khá phổ biến. Quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi p...

  docx15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 624 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt NamTiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ở một nước thuộc địa, giai cấp công nhân chỉ chiếm 1,2% dân số, đã có cương lĩnh cách mạng đúng đắn ngay từ đầu. Điều đó chứng minh rằng Đảng đã nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc và yếu tố giai cấp, sớm kết hợp yếu tố giai cấp vói yếu tố...

  docx13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamGiáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế cũng bộc lộ những hạn chế: - Trong quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn, chúng ta còn lúng túng, bị động. Chưa xây dựng được quan hệ lợi ích đan xen, tùy thuộc lẫn nhau với các nước. - Một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi mới...

  pdf68 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamTài liệu ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  6.1 Đặc điểm tình hình cách mạng Việt Nam sau 1954 - Với chiến thắng Điện Bên Phủ 1954 đã kết thúc của cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. - Hiệp định Gơ ne vơ đƣợc kí kết quốc tế công nhận chủa quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, miền Bắc giải phóng và đi lên xây dựng CNXH. - Đế quốc mới trắng trợn phá hoại việc thi hàn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐề cương ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  1. Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế  Đưa ra các quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định bền vững + cần hội nhập sâu sắc và đầy đủ + nâng cao vị thế của Việt Nam khi tham gia vào việc hoạch định chính sách thương mại toàn cầu  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc ...

  docx24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 629 | Lượt tải: 0