• Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian - Hoàng Đức Thắng

  Tính xu hướng - Trent component (T) : Thê hiện chiều hướng biến động, tăng hoặc giảm, của hiện tượng trong một thời gian dài. Nguyên nhân: lạm phát, tăng dân số, tăng thu nhập, tăng giảm của thị trường,. Tính thời vụ - Seasonal component (S) Sự tăng cao hoặc giảm thấp của hiện tượng ở một số thời điểm nào đó, được lặp đi lặp lại qua nhiều năm....

  docx9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 467 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Tương quan và hồi quy - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Tương quan và hồi quy - Hoàng Đức Thắng

  Biến X giải thích được (/?2.ioo) % sự thay đổi của biến phụ thuộc Y. Phần còn lại do các yếu tố ngẫu nhiên. Tính chất: 1. 0 < R2 < 1 2. R2 càng gần 1 càng tốt. Hãy vẽ biếu đô phân tán vói tống thu nhập điều chỉnh là biến độc lập. Dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất để xây dựng pt hồi quy. Hãy ước tính mức hợp lý của tong số chi được khấu...

  docx16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Điều tra chọn mẫu - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Điều tra chọn mẫu - Hoàng Đức Thắng

  4.1. Chọn mẫu cụm Lấy mẫ cụm (Cluster Sampling) là một phương pháp lấy mẫu theo xác suất mà: - Các phần tử trong tổng thể được chia thành các nhóm riêng biệt gọi là cụm hay khối. Mỗi phần tử trong tổng thể chỉ thuộc duy nhất một cụm. - Sau đó một mẫu ngẫu nhiên đơn giản các cụm được lấy ra. Tất cả các phần tử trong mỗi cụm mẫu tạo thành mẫu. Vi...

  docx7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 320 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu - Hoàng Đức Thắng

  Tứ phân vị chia dữ liệu thành 4 phần, mỗi phần chứa 25% số quan sát. Các điểm chia được gọi là tứ phân vị và được định nghĩa như sau - Ọ1 = tứ phân vị thứ nhất = phân vị thứ 25. - Qỉ = tứ phân vị thứ hai = phân vị thứ 50. - Q3 = tứ phân vị thứ ba = phân vị thứ 75. Tính độ lệch tuyệt đối trung bình từng tổ trong ví dụ 65. hoặc trong đó - n sô...

  docx11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê - Hoàng Đức ThắngBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê - Hoàng Đức Thắng

  Bài tập 1.1. Một phiếu đăng ký hoàn thuế thu nhập cá nhân hỏi về các thông tin sau: thu nhập, số nhân khẩu phụ thuộc, tình trạng hôn nhân, mức nộp thuế. Hãy xác định các loại thang đo và loại biến. Bài tập 1.2. Năm mùi vị kem được xếp hạng theo sở thích, cần sử dụng loại thang đo nào? Thang đo đối với màu sắc trong môn Karate là gì? Bài tập 1.3....

  docx7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí MinhĐề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Lối sống mới: lối sống có lý tưởng, có đạo đức, kết hợp hài hoà truyền thống dtoc – tinh hoa văn hoá nhân loại, tạo nên lối sống văn minh tiên tiến. ▪ Hoạt động của con ng: ăn ở đi lại làm việc. tính văn hoá ở đây là biết cách ăn, cách ở. Con người vhoa trong lối sống mới là phải có một lối sống khiêm tốn giản dị, chừng mực điều độ ngăn nắp vệ ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0

 • Đề thi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sảnĐề thi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản

  Đề 7. Câu 1. (4 điểm) Trình bày kết quả và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Câu 2. (4 điểm) Trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa.Câu 3. (2 điểm) Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền v...

  pdf3 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Kinh tế chính trị Mác - LêninBài tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Bài 14 : Tư bân công nghiệp lả : 108 : 15% = 720 đơn vị - Tư bân thương nghiệp là : 800 - 720 = 80 đơn vị c> Lợi nhuận thương nghiệp là : 80 .15% =12 đơn vị Neu là nhà tir bân thương nghiệp, ta sẽ mưa sân phàm của nhà ưr bán còng nghiệp bang chi phí sàn xưàt sân phâm cộng VỚI lợi nhuận công nghiệp : 720+ 108 = 828 đơn vị Nhà tư bàn thương nghi...

  docx9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Giải bài tập môn Xác suất thống kêTài liệu Giải bài tập môn Xác suất thống kê

  Bước 2: Tra bảng giá trị hàm Laplace để tìm zα thoả ϕ(zα) = (1 - α)/2 = 0,99/2 = 0,495 ta đươ c zα = 2,58. Bước 3: Kiểm định. Vì |z| = 1,7188 < 2,58 = zα ne n ta chấp nhận giả thiết H0: μX = μY. Kết luận: Với mức ý nghĩa 1%, có thể xem đường kính trung bình của một chi tiết máy do hai nhà máy sản xuất là bằng nhau. b) Có thể cho rằng đường k...

  pdf39 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0

 • Nội dung ôn tập cuối kỳ môn Đường lối cách mạng của Đường cộng sản Việt NamNội dung ôn tập cuối kỳ môn Đường lối cách mạng của Đường cộng sản Việt Nam

  Chủ trương: (ít ra thi): Trong các văn kiện của đảng liên quan đến đối ngoại, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá X (2- 2007) đã đề ra một số chủ trương, chính sách lớn như: - Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiệt lập đi vào chiều sâu, ổn định bền vững - Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp - Bổ sun...

  pdf20 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0