• Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 8: Khởi động hệ thống - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 8: Khởi động hệ thống - Hà Quốc Trung

  TCP daemon • Theo dõi các yêu cầu thiết lập kết nối • Nếu cần thiết, khởi tạo dịch vụ để xử lý yêu cầu – Chuyển điều khiển cho dịch vụ (theo yêu cầu) – Chuyển điều khiển cho dịch vụ (một lần) • inetd, xinetdxinetd • xinetd.conf – Các cấu hình cơ bản của xinetd • xinetd.d – Cấu hình các dịch vụ quản lý bởi xinetd

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 7: Quản lý phần mềm và dịch vụ - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 7: Quản lý phần mềm và dịch vụ - Hà Quốc Trung

  Cài đặt phần mềm từ mã cài đặt • Chương trình cài đặt/gỡ bỏ/cấu hình • Xung đột với các phần mềm khác • Công cụ quản lý phần mềm chung – Phần mềm được đóng gói – CSDL về các gói phần mềm – Phát hiện các xung đột phần mềm (thừa, thiếu, khác phiên bản) – Phức tạp khi cài đặtCác công cụ quản lý phần mềm bậc cao • Quản lý các gói phần mềm+ CS...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 6: Cấu hình hệ thống - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 6: Cấu hình hệ thống - Hà Quốc Trung

  Nội dung • Các thông tin cần cấu hình • Công cụ để cấu hình tạm thời • Các tệp cần cấu hình • Công cụ để cấu hình bền vững • Công cụ để kiểm tra cấu hìnhCác thông tin cần cấu hình • Cấu hình kết nối mạng – NIC – Địa chỉ IP/Netmask – Gateway • Cấu hình tên miền – NIS, DNS, host

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 5: Quản lý tiến trình - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 5: Quản lý tiến trình - Hà Quốc Trung

  Chuyển hướng các kênh chuẩn  Mỗi tiến trình sở hữu:  Một đầu vào chuẩn (ngầm định là bàn phím)  Một đầu ra chuẩn (ngầm định là terminal)  Một kênh báo lỗi chuẩn (ngầm định là terminal)  Chuyển hướng đầu vào chuẩn (<) $ tee < test.txt  Chuyển hướng đầu ra chuẩn (>, >>) $ ls > /dev/lp $ ls >> test.txt  Chuyển hướng kênh báo lỗi $ rm...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 4: Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệp - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 4: Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệp - Hà Quốc Trung

  Thay đổi người sở hữu và nhóm $chown [-R]  Thay đổi người sở hữu của file $chgrp  Thay đổi nhóm của file  Có thể sử dụng tùy chọn –R để lặp lại việc thực hiện các lệnh (ví dụ thực hiện việc thay đổi quyền sở hữu hoặc nhóm của mọi file trong cùng một thư mục)  Các lệnh trên chỉ dành cho những người ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 3: Hệ thống tệp Linux - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở - Chương 3: Hệ thống tệp Linux - Hà Quốc Trung

  Tìm kiếm file $ find tên_thư_mục expressions  Cho phép tìm kiếm các file trong một thư mục (ngầm định là trong thư mục hiện tại) với một số điều kiện hoặc các lệnh thực thi trên tập các file tìm được.  Các điều kiện  Tên : -name tên  Quyền truy cập : -perm quyền_truy_cập  Kiểu : -type d/f/.  Kích thước : -size N  Thời gian : -atime N, -mtime...

  pdf31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã - Chương 2: Sử dụng Linux - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã - Chương 2: Sử dụng Linux - Hà Quốc Trung

  Các câu lệnh thường dùng passwd - Thay đổi mật khẩu ls - liệt kê tệp less - hiển thị nội dung tệp logout - đăng xuất date - hiển thị ngày giờ who - ai đang đăng nhập clear - dọn dẹp màn hièn script - ghi lại các thao tác uname -a - thông tin về HĐH man - HDSD RTFM: Lệnh man Hiển thị thông tin từ HDSD của hệ thống Cú pháp: man [options] [-S section...

  pdf20 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã - Chương 1: Giới thiệu phần mềm mã nguồn mở và Linux - Hà Quốc TrungBài giảng Linux và phần mềm mã - Chương 1: Giới thiệu phần mềm mã nguồn mở và Linux - Hà Quốc Trung

  Tính năng của Linux • Mã nguồn mở – Nguồn sáng tạo vô hạn? • Hỗ trợ nhiều phần cứng • Có các phân phối khác nhau • Thừa kế các tính năng Unix – Khả chuyển – Đa NSD, đa nhiệm – Một hệ thống file duy nhất – Shell – Các tính năng mạng Các phần mềm khác • Trên Linux – Webserver – Mail server – KDE, GNOME, . • Trên các hệ điều hành khác – Open Office – ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình mạng với C#Giáo trình Lập trình mạng với C#

  SOAP Role Một vai trò của SOAP định nghĩa một nút cụ thể hoạt động như thế nào. Nó có thể là nút gởi, nhận hoặc nút trung gian. SOAP Sender Nút gởi là nút gởi yêu cầu SOAP. Nếu bạn nghĩ đến ví dụ của ứng dụng khách chủ thì khi ứng dụng khách thực hiện yêu cầu, nó gởi thông điệp tới ứng dụng chủ để yêu cầu vài thông tin. SOAP Receiver Ngược ...

  pdf117 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình mạng - Lương Ánh HoàngBài giảng Lập trình mạng - Lương Ánh Hoàng

  Chương 5.3 TCP Client • Thí dụ // Thiết lập địa chỉ IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 8888); // Tạo socket client Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); // Kết nối đến server client.Connect(iep); byte[] data = new byte[1024]; int recv = client.Receive(data);...

  pdf165 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0