• Đề tài Mội số vấn đề quản lý nhà nước về đất đô thịĐề tài Mội số vấn đề quản lý nhà nước về đất đô thị

  Quản lý và sử dụng một cách đầy đủ và hợp lý đất đai là mục tiêu cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Ở nước ta, vấn đề đất đai luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Trong những năm qua, đề phù hợp với bước chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nướ...

  doc36 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành mía đường Việt NamĐề tài Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam

  Ngày Việt Nam bước vào hội nhập chẳng còn bao lâu. Đứng trước tình hình đó, ngành mía đường của chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Trong những năm gần đây, ngành mía đường đã thể hiện sự yếu kém trông thấy của mình. Việc đổi mới cần phải có thử nghiệm thành công thì mới vững chân bước vào hội nhập. Sự đổi mới mình của ngành mía đường nhằm nâng...

  doc35 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0

 • Đề tài KCX: bài học kinh nghiệm từ một số nước và chính sách phát triển của VNĐề tài KCX: bài học kinh nghiệm từ một số nước và chính sách phát triển của VN

  Trải hơn 10 năm xây dựng và hoạt động của KCX (từ 1989), bảy năm đối với KCN (từ năm 1994), và 4 năm kể từ khi đưa thêm mô hình khu công nghệ cao vào hoạt động đã nảy sinh những vấn đề cần phải giải quyết bên cạnh những mặt đã đạt được. Để KCX và ngày nay gồm KCX, KCN và khu công nghệ cao hoạt động có hiệu quả thì chính sách của Nhà Nước có vai trò...

  doc25 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0

 • Đề án Đào tạo và phát triển đội ngũ Công chức hành chính - Thực trạng và giải phápĐề án Đào tạo và phát triển đội ngũ Công chức hành chính - Thực trạng và giải pháp

  Nhìn lại chặng đường lịch sử vừa qua, Đảng và Nhà nớc ta luôn luôn đặt vấn đề chăm lo đào tạo phát triển một đội ngũ Công chức hành chính phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Cho dù có nơi, có lúc trong thực thi nhiệm vụ cụ thể công tác đào tạo phát triển còn chưa ngang tầm nhiệm vụnhưng quan điểm của Đảng ta về vấn đề công ch...

  doc53 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hạch 5 năm (2001-2005 )Đề án Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hạch 5 năm (2001-2005 )

  Cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì vấn đề giải quyết việc làm luôn là một vấn đề nóng bỏng của toà xã hội. Giải quyết việc làm có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một yêu cầu đặt ra đói với đảng và nhà nước ta là phải có những giải pháp phù hợp để có th...

  doc36 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Đề án Hướng đổi mới kế hoạch hoá phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong thời kỳ 2001-2010Đề án Hướng đổi mới kế hoạch hoá phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong thời kỳ 2001-2010

  Có thể nói , cơ chế kế hoạch tập trung đã có những vảitò lịch sử của nó và có những đóng góp đáng kể là động viên cao độ đất nước ; nhưng ngày nay trước yêu cầu và nhiệm mới cơ chế kế hoạch hoá tập trung đã tỏ ra không phù hợp nữa.Thực tiễn đã cho thấy cơ chế đó không có hiệu quả , trong nhiều trường hợp là bất khả thi .Trước yêu cầu đó với tư duy ...

  doc35 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phân tích thực trạng và các giải pháp cơ bản để nâng cao và sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước ta trong giai đoạn hiện nayĐề tài Phân tích thực trạng và các giải pháp cơ bản để nâng cao và sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước ta trong giai đoạn hiện nay

  Quốc tế hoá đời sống kinh tế là một xu hướng khách quan ,là sự phát triển tất yếu của nền sản xuất xã hội,trên cơ sở sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.Trong quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế quốc tế,hoạt động đầu tư nước ngoài có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng.Một mặt đầu tư nước ngoài là hoạt động cơ bản của quan hệ kinh tế...

  doc28 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0

 • Đề án Kinh tế nhà nước và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamĐề án Kinh tế nhà nước và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Như vậy kinh tế nhà nước là một chủ thể quan trọng nhất, là thành phần kinh tế then chốt đã góp phần rất lớn trong việc đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế và phát triến cao, chuyển sang giai đoạn mới giai đoạn của mô hình kinh tế thị trường với những chuyển biến vững chắc theo quỹ đạo XHCN. Trong suốt giai đoạn chuyển sang một nền kinh té mới...

  doc26 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 24/12/2018 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nhiệm vụ và giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2001-2005 ở Việt NamĐề án Nhiệm vụ và giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2001-2005 ở Việt Nam

  Trong các vấn đề xã hội , việc làm cho người lao động đang là vấn đề bức xúc để toàn tthể xã hội hết sức quan tâm .Đặc biệt đối với cácc nước đang phát triển , nhu cầu về việc làm đã tạo ra sức ép lớn đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế .Để tạo việc làm cho người lao động đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực không chỉ của Nhà nước ,người sử dụ...

  doc47 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Đề án Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thuỷ hải sảnĐề án Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thuỷ hải sản

  Với các doanh nghiệp công nghiệp trong ngành chế biến thuỷ sản là ngành được coi là then chốt trong cơ cấu kinh tế công nghiệp Việt Nam tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vì sự tồn tại và phát triển trong tương lai thì việc tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh là rất cần thiết. Dựa vào những kiến thức thu được qua các môn học đã đư...

  doc36 trang | Chia sẻ: linhlinh11 | Ngày: 20/12/2018 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0