• Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báoBài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo

  Kiểm định F về các ràng buộc ▪ Kiểm định T: chỉ 1 ràng buộc về hệ số (1 dấu = ở H0) ▪ Kiểm định F: cho m ràng buộc (m  1) cùng lúc ▪ Mô hình gốc: Y = β1 + β2X2 + β3X3 + + βkXk +u ▪ Gọi là mô hình không có ràng buộc (U : unrestricted) ▪ Nếu có m ràng buộc, làm giảm số hệ số của mô hình (U), được về mô hình ít hệ số hơn: mô hình có ràng buộc ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bộiBài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

  Mô hình dạng đa thức ▪ Mô hình dạng nghịch đảo của biến độc lập Y = β1 + β2 (1 / X) + u • Y tiệm cận β1 khi X rất lớn • X tăng: β2 > (<) 0: Y giảm (tăng) chậm dần về β1 ▪ Mô hình có tương tác giữa các biến độc lập Y = β1 + β2X + β3Z + β3 X*Z + u • Tác động của X đến Y phụ thuộc vào độ lớn của Z; tác động của Z đến Y phụ thuộc độ lớn của X ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biếnBài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến

  Phần dư ▪ Giá trị 𝑌෠𝑖 có sai số so với Yi ▪ Đặt: 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌෠𝑖 ▪ Hay: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 ▪ 𝛽መ1, 𝛽መ2 là hệ số hồi quy mẫu, hệ số ước lượng, là ước lượng (estimator) cho hệ số tổng thể β1, β2 ▪ Phần dư e là phản ánh sai số u trong tổng thể ▪ Ŷ i là giá trị ước lượng (fitted value) cho E(Y | Xi) ▪ Các ước lượng ngẫu nhiên, ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 9: Một số vấn đề mở rộng về dạng hàm và dữ liệuBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 9: Một số vấn đề mở rộng về dạng hàm và dữ liệu

  Phương pháp độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất (LAD) Phương pháp độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất tìm cách cực tiểu hóa tổng trị tuyệt đối của các phần dư (thay vì tổng bình phương phần dư, OLS) Ít nhạy cảm hơn với các giá trị bất thường vì không bình phương phần dư. Phương pháp độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất ước lượng các tham số của trung vị có điều kiện (tha...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 8: Phương sai thay đổiBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 8: Phương sai thay đổi

  Thảo luận Không khả dụng nếu dự đoán theo LPM dưới 0 hoặc lớn hơn 1 Nếu các trường hợp như vậy là rất hiếm, chúng có thể được điều chỉnh theo các giá trị như 0.01 / 0.99 Trong các trường hợp khác, có thể tốt hơn là sử dụng OLS với các sai số chuẩn cải thiện Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi • Cách phát hiện phương sai của nhiễu thay ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 7: Phân tích hồi quy bội với biến định tínhBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 7: Phân tích hồi quy bội với biến định tính

  Diễn giải kết quả hồi quy với biến phụ thuộc rời rạc Cố định tuổi, nếu số năm đi học tăng 1 năm thì số con trung bình của phụ nữ giảm 0,09 con. Hay: Xét 1 nhóm 100 phụ nữ (cùng tuổi), nếu mỗi người có số năm đi học tăng 1 thì tổng số con trung bình của nhóm này sẽ giảm 9 người. Cố định số năm đi học, nếu tuổi tăng 1 năm thì số con trung bình c...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 6: Phân tích hồi quy bội. Một số vấn đề mở rộngBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 6: Phân tích hồi quy bội. Một số vấn đề mở rộng

  Kiểm soát việc có quá nhiều yếu tố trong phân tích hồi quy Trong một số trường hợp, một số biến không nên kiểm soát trong mô hình Trong hồi quy của tử vong do giao thông (fatalities) theo thuế bia của bang (tax) (và các yếu tố khác như miles, percmale,.) không nên kiểm soát trực tiếp (đưa biến vào mô hình) lượng bia tiêu thụ trên đầu người (bee...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 5: Phân tích hồi quy bội. Tính tiệm cận của OLSBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 5: Phân tích hồi quy bội. Tính tiệm cận của OLS

  Trong EXCEL:  Xác định phân vị2 ( ) df như sau: =CHIINV(xác suất, bậc tự do) Thí dụ: =CHIINV(0.05,8) cho ta0,05 2 (8) = 15.5073  Xác định p-value = P(  2 2  0 ) bằng công thức: =CHIDIST(02, bậc tự do) Thí dụ: =CHIDIST(15.5073, 8) cho kết quả là p-value = P(2>15.5073) = 0.05 Trong EVIEWS: Cách tính phân vị và p-value là tính the...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy bội. Vấn đề suy diễn thống kêBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy bội. Vấn đề suy diễn thống kê

  Kết quả hồi quy của mô hình chưa gán ràng buộc (UR) Kiểm định F áp dụng được với dạng tổng quát của các giả thuyết bội và tuyến tính Với tất cả các kiểm định và các khoảng tin cậy, các giả thiết MLR.1 – MLR.6 được giả định là thỏa mãn; nếu không các kiểm định sẽ không còn đáng tin cậy. í dụ 4.10 Sự đánh đổi Giữa tiền Lương và Phụ cấp của Giáo v...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 3: Phân tích hồi quy bội. Vấn đề ước lượngBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 3: Phân tích hồi quy bội. Vấn đề ước lượng

  Tính hiệu quả của OLS: Định lý Gauss-Markov Dưới các giả thiết MLR.1 - MLR.5, ước lượng OLS là không chệch Tuy nhiên, dưới các giả thiết này, cũng có nhiều ước lượng khác là không chệch Ước lượng không chệch nào có phương sai nhỏ nhất? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta thường xét trong lớp các ước lượng tuyến tính, nghĩa là ước lượng là tuyến ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0