• Hoạt động giám sát của mặt trận tổ quốc đối với chính quyền cấp xãHoạt động giám sát của mặt trận tổ quốc đối với chính quyền cấp xã

  Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy và chính quyền về vị trí, vai trò MTTQ trong thời kỳ mới. Việc tôn trọng vị trí độc lập của MTTQ cần thể hiện rõ qua phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ như thông qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kiểm tra và bằng sự gương mẫu của mỗi đảng viên; thông qua đảng đoàn Mặt trận và đ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Ủy thác thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sựỦy thác thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự

  Thứ năm, về cách thức xử lý trong trường hợp không thực hiện được việc ủy thác Chúng tôi cho rằng, quy định của khoản 5 Điều 105 Bộ luật TTDS năm 2015 là chưa phù hợp. Bởi lẽ, quy định này yêu cầu: nếu hết thời hạn mà không nhận được kết quả ủy thác thì Tòa án ủy thác phải tiếp tục giải quyết vụ án. Thực tế cho thấy, trong một số trường hợp...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bảo đảm quyền lao động và việc làm của người khuyết tật ở Việt Nam và việc gia nhập công ước 159 của ILOBảo đảm quyền lao động và việc làm của người khuyết tật ở Việt Nam và việc gia nhập công ước 159 của ILO

  Một số kiến nghị Cần sớm phê chuẩn Công ước 159 nhưng để quyền lao động và việc làm của người khuyết tật được bảo đảm bền vững, cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về lao động và việc làm, thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong đó nên chú trọng những vấn đề sau: - Bảo đảm sự bình đẳng trong tiếp cận quyền l...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ phối hợp giữa chính phủ với quốc hội trong hoạt động lập phápMối quan hệ phối hợp giữa chính phủ với quốc hội trong hoạt động lập pháp

  Nghiên cứu, bỏ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội: Mặc dù, Hiến pháp năm 2013 đã bỏ thẩm quyền của Quốc hội quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhưng Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 vẫn tiếp tục duy trì thẩm quyền này của Quốc hội đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm (chỉ bỏ Chương trình nhiệm k...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Cách mạng công nghiệp và pháp luậtCách mạng công nghiệp và pháp luật

  Kết luận Trải qua các cuộc CMCN, loài người đã có thể nhận thức tốt hơn về tác động của công nghệ đối với xã hội, nhà nước và pháp luật cũng như nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của những chính sách, pháp luật phù hợp để ứng xử đối với những tác động này. Mục tiêu của các chính sách là công nghệ phải phục vụ cho phát triển, cho tiến ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Giám sát của cơ quan dân cử đối với việc giải quyết kiến nghị của cử triGiám sát của cơ quan dân cử đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri

  Tương tự như vậy, giám sát của HĐND các cấp chỉ nên tập trung vào hoạt động của UBND cùng cấp, các cơ quan chuyên môn hoặc chức danh của UBND. Điều này phù hợp với nguyên tắc “HĐND chỉ giám sát cơ quan chịu trách nhiệm trước mình”. Trong thực tế, HĐND gần như không có đủ khả năng thực hiện hết chức năng giám sát và cũng không cần thiết phải...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức đơn vị hành chính ở cộng hòa PhápTổ chức đơn vị hành chính ở cộng hòa Pháp

  Một số kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam Thứ nhất, đối với đơn vị hành chính cấp cơ sở (cấp xã), việc thành lập, nhập, chia đơn vị hành chính thường dựa trên nền tảng sẵn có, tức là sự tồn tại của các cộng đồng lãnh thổ tự nhiên. Nhà nước tôn trọng sự tồn tại sẵn có của các đơn vị hành chính này, chỉ sắp xếp lại các đơn vị hành chính đã có và...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Áp dụng quy định trường hợp ngoại lệ về môi trường trong pháp luật đầu tư quốc tế và một số so sánh với thực tiễn Việt NamÁp dụng quy định trường hợp ngoại lệ về môi trường trong pháp luật đầu tư quốc tế và một số so sánh với thực tiễn Việt Nam

  Một số kiến nghị Một là, cần sửa đổi Luật Đầu tư năm 2014, bổ sung giải thích rõ một số khái niệm như: lợi ích công cộng”, “mục đích công ích” , được sử dụng trong các hiệp định đầu tư song phương giữa Việt Nam và một nước khác. Hai là, các biện pháp bảo vệ môi trường thường gắn với việc giải thích và thực thi các hiệp định đầu tư trong mộ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Thúc đẩy không gian xã hội dân sự ở Việt Nam nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc tế về quyền con ngườiThúc đẩy không gian xã hội dân sự ở Việt Nam nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc tế về quyền con người

  Trong khuôn khổ UPR lần thứ nhất vào năm 2009, Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận các khuyến nghị liên quan đến việc đảm bảo cho các tổ chức XHDS hình thành và phát triển như xây dựng hệ thống luật pháp trong nước và đảm bảo thực thi các biện pháp phù hợp theo hướng thực hiện các công ước quốc tế về QCN mà Việt Nam tham gia; tiếp tục các nỗ lự...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Mô hình hợp tác nghề cá ở các vùng biển chồng lấn, đang tranh chấp của một số quốc giaMô hình hợp tác nghề cá ở các vùng biển chồng lấn, đang tranh chấp của một số quốc gia

  Bên cạnh những thoả thuận hợp tác nghề cá đã được ký kết, cho đến nay, Việt Nam đang có năm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa chồng lấn với các quốc gia trong khu vực nhưng chưa phân định, gồm: (i) vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa chồng lấn giữa Việt Nam và Trung Quốc khu vực cửa Nam của Vịnh Bắc Bộ, (ii) vùng đặc quyền kinh tế c...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0