• Kết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận mạng xã hội trong kinh doanh bán lẻ tại Việt NamKết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận mạng xã hội trong kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam

  Kết luận Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và các mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ mới của doanh nghiệp và người tiêu dùng, bài viết đề xuất được khung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam. Trong khung phân tích đề xuất, bài viết đóng góp vào việc xây dựng 4 nhóm thang đo ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 6: Quản lý môi trường - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 6: Quản lý môi trường - Nguyễn Quang Hồng

  Công cụ pháp lý „ Đặc điểm: Sử dụng mệnh lệnh thông qua các chính sách v , văn bản pháp quy tác động đến đối tượng quản lý. „ Gồm: Công cụ luật pháp chính sách bao gồm các văn bản về luật quốc tế, luật quốc gia, các văn bản khác dưới luật, các kế hoạch và chính sá h ôi t ch môi trường quốc gi á à h ki h t a, các ngành kinh tế, các địa phươn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 5: Đánh giá tác động môi trường và phân tích chi phí lợi ích - Nguyễn Quang Hồng

  3. Một phương án sử dụng đất ngập nước nhằm phát triển hoạt động canh tác nông nghiệp, tạo cơ hội cho người dân địa phương. Lợi ích và chi phí hàng năm của phương án này được tính như sau:  Lợi ích hàng năm từ canh tác nông nghiệp: 300.000$/năm.  Chi phí trực tiếp cho hệ thống tưới tiêu cho nông nghiệp (năm đầu tiên): 200.000$/năm  Thiệt...

  pdf57 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Kinh tế tài nguyên - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Kinh tế tài nguyên - Nguyễn Quang Hồng

  Nhận xét sự thay đổi giá Ta có: P1 - MC = (P0 - MC) (1 + r) P 1 = (P0 - MC) (1 + r) + MC Mở rộng cho thời kỳ dài t ta có: Pt = MC+ (P0 - MC) (1 + r)t Giá của ER liên tục tăng theo thời gian, tuy nhiên sẽ không liên tục tăng cho đến vô cùng được Trong điều kiện chi phí biên là nhỏ so với giá và không thay đổi thì giá của tài ng Các yếu tố ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên và môi trường - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên và môi trường - Nguyễn Quang Hồng

  Các bước tiến hành • Xác định giá trị cần đánh giá • Xác định mẫu và đối tượng phân tích • Xây dựng các kịch bản giả định (chuyên gia) • Thảo luận nhóm để xây dựng bảng hỏi • Pretest để hoàn thiện bảng hỏi • Xây dựng mô hình tính toán • Điều tra hiện trường • Xử lý dữ liệu và ước lượng mô hình (hiệu chỉnh các lỗi) • Tính toán giá trị của m...

  pdf106 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế học ô nhiễm - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế học ô nhiễm - Nguyễn Quang Hồng

  Định lý Coase và hạn chế của định lý  Định lý: Không phụ thuộc vào bên nào là người nắm quyền tài sản, khi các bên có thể thoả thuận với chi phí giao dịch không đáng kể thì thị trường sẽ tự động xác lập điểm hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chính phủ.  Trong thực tế, việc áp dụng quyền tài sản có thể dẫn đến mức ô nhiễm hiệu quả kh...

  pdf103 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường và phát triển - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường và phát triển - Nguyễn Quang Hồng

  ChØ sè thu nhËp ®Çu ng-êi I w= (Wi- Wmin) : (Wmax- Wmin) • Trong đó: • Iw – Chỉ số thu nhập bình quân • Wi – Thu nhập bình quân (PPP) của quốc gia cần tính • Wmin: Thu nhập bình quân đầu ngƣời (PPP) thấp nhất thế giới • Wmax: Thu nhập bình quân đầu ngƣời (PPP) cao nhất thế giới. • Ví dụ: • Tính chỉ số thu nhập đầu ngƣời của Việt Nam • I...

  pdf55 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh

  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của hiệu quả sử dụng tài sản Được thực hiện thông qua sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố để phân tích các phương trình sau:  Phương trình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất EBIT trên tổng TS  Phương trình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS  Phương...

  pdf123 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô (Bản đẹp)Trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô (Bản đẹp)

  Câu 47: C Khuynh hướng tiêu dùng biên (MPC) được định nghĩa là tỷ lệ của A. Phần thu nhập tăng thêm mà hộ gia đình tiêu dùng thay vì tiết kiệm. B. Phần thu nhập tăng thêm mà hộ gia đình hoặc là tiêu dùng hoặc là tiết kiệm. C. Tổng thu nhập mà hộ gia đình tiêu dùng thay vì tiết kiệm. D. Tổng thu nhập mà hộ gia đình hoặc là tiêu dùng hoặc là tiế...

  docx10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Thống kê kinh tế - Nguyễn Thị Phương HảoGiáo trình Thống kê kinh tế - Nguyễn Thị Phương Hảo

  Kiểm định Chi bình phương (𝛘𝟐) về sự phù hợp Kiểm định sự phù hợp là kiểm định xem giả thuyết về phân phối của tổng thể và số liệu thực tế phù hợp (thích hợp) đến mức độ nào với giả định về phân phối của tổng thể a) Kiểm định sự phù hợp trong trường hợp giả định đã biết các tham số của tổng thể Chọn một mẫu ngẫu nhiên n quan sát, được chia t...

  pdf77 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0