• Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 12: Biểu đồ lớpGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 12: Biểu đồ lớp

  Nội dung 1. Biểu đồ lớp (Class diagram) 2. Liên kết (Association) 3. Kết tập (Aggregation) 4. Tổng quát hóa (Generalization) Tổng quát hóa (Generalization)  Là mối liên hệ “là một loại” (“is a kind of”)

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 11: Biểu đồ tương tácGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 11: Biểu đồ tương tác

  Nội dung 1. Biểu đồ tương tác 2. Biểu đồ trình tự 3. Biểu đồ giao tiếp Biểu đồ giao tiếp là gì?  Biểu đồ giao tiếp nhấn mạnh vào việc tổ chức các đối tượng tham gia vào tương tác.

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 10: Biểu đồ use case và. Biểu đồ hoạt độngGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 10: Biểu đồ use case và. Biểu đồ hoạt động

  Mối liên hệ (relationship)  Mối liên hệ giữa các actor với nhau  Mối liên hệ giữa actor và use case  Mối liên hệ giữa các use case với nhau 2.3.1. Mối liên hệ giữa các actor với nhau  Generalization  Giao tiếp Mối liên hệ giữa actor với use case  Thiết lập quan hệ giữa Tác nhân và Use Cas Association Use Case 2.3.2. Mối liên hệ gi...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 9: Tổng quan về UML và PTTK hướng đối tượngGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 9: Tổng quan về UML và PTTK hướng đối tượng

  Nội dung 1. Mô hình hóa 2. Tổng quan về UML 3. Phân tích thiết kế hướng đối tượng 4. Công cụ phát triển OOAD Công cụ UML – OOAD  Công cụ mã nguồn mở:  EclipseUML  UmlDesigner  ArgoUML.  Công cụ thương mại:  Enterprise Architect  IBM Rational Software Architect  Microsoft Visio  Visual Paradigm for UML  SmartDraw.

  pdf8 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 8: Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ

  Kế thừa và ủy nhiệm ngoại lệ  Khi override một phương thức của lớp cha, phương thức ở lớp con không được phép tung ra các ngoại lệ mới 3.3. Kế thừa và ủy nhiệm ngoại lệ (2) class Disk { void readFile() throws EOFException {} } class FloppyDisk extends Disk { void readFile() throws IOException {} } class Disk { void readFile() throws IO...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 7: Đa hìnhGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 7: Đa hình

  Ký tự đại diện (Wildcard) public class Test { public static void main(String args[]) { List lst0 = new LinkedList(); //List lst1 = lst0;  Error //printList(lst0);  Error } void printList(List lst) { Iterator it = lst.iterator(); while (it.hasNext()) System.out.println(it.next()); } } 7 Ví dụ: Sử dụng ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 6: Một số kỹ thuật trong kế thừaGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 6: Một số kỹ thuật trong kế thừa

  import java.awt.Graphics; abstract class Shape { protected String name; protected int x, y; Shape(String n, int x, int y) { name = n; this.x = x; this.y = y; } public String getName() { return name; } public abstract float calculateArea(); } interface Actable { public void draw(Graphics g); public void moveTo(Graphics g, int x1, int y...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 5: Kết tập và kế thừaGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 5: Kết tập và kế thừa

  Gọi trực tiếp constructor của lớp cha  Bắt buộc nếu lớp cha không có phương thức khởi tạo mặc định Ví dụ public class TuGiac { protected Diem d1, d2; protected Diem d3, d4; public TuGiac(Diem d1, Diem d2, Diem d3, Diem d4){ System.out.println("Lop cha TuGiac(d1, d2, d3, d4)"); this.d1 = d1; this.d2 = d2; this.d3 = d3; this.d4 = d4; }...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 4, Phần 1: Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượngGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 4, Phần 1: Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng

  Lớp System (3) import java.util.Properties; public class PropertiesTest { public static void main(String[] args) { System.out.println( System.getProperty("path.separator")); System.out.println( System.getProperty("file.separator")); System.out.println( System.getProperty("java.class.path")); System.out.println( System.getProperty("os.name")); Syste...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 3: Đóng gói và xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượngGiáo trình Lập trình hướng đối tượng - Bài 3: Đóng gói và xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng

  Khai báo và khởi tạo đối tượng (5)  Ví dụ: Employee emp1 = new Employee(123456); Employee emp2; emp2 = emp1; Department dept[] = new Department[100]; Test[] t = {new Test(1),new Test(2)}; Ví dụ 1 class BankAccount{ private String owner; private double balance; } public class Test{ public static void main(String args[]){ BankAccount a...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0