• Bài giảng Học sâu và ứng dụngBài giảng Học sâu và ứng dụng

  Mạng sinh dữ liệu • GANs là một mô hình sinh chứa hai mạng nơ-ron đối chọi lẫn nhau • Mạng sinh (generator) biến véctơ nhiễu thành một dữ liệu giả để đánh lừa mạng phân loại (discriminator) • Mạng phân loại (discriminator) cố gắng phân biệt đầu là dữ liệu thật, đâu là dữ liệu giả sinh bởi generator Intuition behind GANs • Discriminator cố g...

  pdf645 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Đề thi môn Học sâu và ứng dụng (Phần 2)Đề thi môn Học sâu và ứng dụng (Phần 2)

  Là một nhà khoa học dữ liệu, hãy mô hình hoá bài toán và trình bày các đầu việc và quá trình thực hiện các công việc để xây dựng mô hình học sâu giải quyết bài toán trên. Vỡi mỗi đầu việc hãy lưu ý làm rõ các điểm như: + Tính khả thi của đầu việc + Chi phí thực hiện + Kết quả mong muốn của đầu việc + Các vấn đề có thể phát sinh + Quá trình t...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Đề thi môn Học sâu và ứng dụng (Phần 1)Đề thi môn Học sâu và ứng dụng (Phần 1)

  Để xây dựng mô hình cho bài toán này, các em hãy trình bày các việc sau: 1. Tiền xử lý và làm giàu dữ liệu 2. Xác định đầu vào và đầu ra cho bài toán 3. Xây dựng kiến trúc mạng nơ ron phù hợp 4. Giải thuật tối ưu mạng nơ ron sử dụng 5. Xây dựng hàm mất mát phù hợp 6. Các tham số khởi tạo khi huấn luyện mô hình 7. Trình bày giả mã nguồn (pseu...

  pdf1 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lượcTiểu luận Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám chứng tỏ Đảng ta ngay từ đầu đã xác định đúng đường lối, chiến lược và sách lược cách mạng, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển đường lối chiến lược và sách lược trong từng thời kỳ cách mạng. Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, kịp thời tổng kết kinh nghiệm thực t...

  docx15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Nghiên cứu cơ sở lý luận về nền kinh tế định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước taTiểu luận Nghiên cứu cơ sở lý luận về nền kinh tế định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Tóm lại để đưa đất nước có thể đuổi kịp các nớc phát triển trên thế giới trong một tương lai không xa đồng thời cũng không để chệch hớng theo con đờng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã chọn thì nhất thiết chúng ta phải xây dựng đợc một nền kinh tế thị trường vững mạnh theo định hớưng xã hội chủ nghĩa và mang bản sắc của ngời Việt Nam. Nhữn...

  docx17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt NamTiểu luận Vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

  về chính trị: có đường lối chính trị đúng đắn,bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống phức tạp,một đường lối cứng rắn về chiến lược,mềm dẻo về sách lược,linh hoạt về biện pháp đầu tranh.Đặc biệt trong tình hình chính trị thế giới hiện nay,với những cuộc xung đột liên quan tới vũ khí hạt nhân thì Đảng ta cần phải có một bản lĩnh vững vàng ...

  docx12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Nền văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập (1995 đến nay)Tiểu luận Nền văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập (1995 đến nay)

  Một là, so với yêu càu của thời kỳ đổi mới, trước những biến đổi ngày càng phong phú toong đời sống xã hội những năm gần đây, những thành tựu và tiến bộ đạt được toong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ để tác động có hiệu quà đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tường. Đạo đức, lối sống tiế...

  docx38 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Khoa học và công nghệ , giáo dục và đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầuTiểu luận Khoa học và công nghệ , giáo dục và đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầu

  Trong những năm qua, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn về phát triển KT-XH, tạo ra tiền đề cần thiết để bước vào thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, hình thành quan điềm xuất phát mới cho quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, có thể nhận xét rằng những thành tựu đó còn dựa chủ yếu vào quá trình đổi mới theo bề rộng; kh...

  docx19 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Mục tiêu nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo công tác đối ngoại của ĐảngTiểu luận Mục tiêu nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo công tác đối ngoại của Đảng

  Trước câu hỏi, năng lực quân sự hiện nay đã đủ đáp ứng yêu cầu về phòng thủ biển Đông? Tướng Vịnh trả lời: “ Tôi xin nói ngay với tư cách chuyên gia quân sự, rằng không bao giờ là đủ đối với hang bị quân đội bất kỳ nước nào. Trang bị quốc phòng bao giờ cũng ở tình thế cần phát hiển. Chúng ta trang bị vũ khí vừa đủ theo đường lối quân sự Việt Nam, c...

  docx23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dụng chế độ dân chủ nhân dân (1946 -1954)Tiểu luận Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dụng chế độ dân chủ nhân dân (1946 -1954)

  1. Bài học kinh nghiệm: Trải qua quá trình lãnh đạo, tổ chức cuộc kháng chiến kiến quốc, Đảng ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. - Đồ ra đường lối đứng đắn và quán triệt sâu rộng đường lối đó cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện, đó là đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình l...

  docx9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0