• Tiểu luận Đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kì đổi mớiTiểu luận Đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kì đổi mới

  Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hành chính, xơ cứng; một số cán bộ bị “viên chức hoá”, chưa thật gắn bó với quần chúng. Nạn tham nhũng trong hệ thống chính trị còn trầm trọng, bệnh cục bộ, bản vị, địa phương còn khá phổ biến. Quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi p...

  docx15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt NamTiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ở một nước thuộc địa, giai cấp công nhân chỉ chiếm 1,2% dân số, đã có cương lĩnh cách mạng đúng đắn ngay từ đầu. Điều đó chứng minh rằng Đảng đã nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc và yếu tố giai cấp, sớm kết hợp yếu tố giai cấp vói yếu tố...

  docx13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamGiáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế cũng bộc lộ những hạn chế: - Trong quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn, chúng ta còn lúng túng, bị động. Chưa xây dựng được quan hệ lợi ích đan xen, tùy thuộc lẫn nhau với các nước. - Một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi mới...

  pdf68 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamTài liệu ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  6.1 Đặc điểm tình hình cách mạng Việt Nam sau 1954 - Với chiến thắng Điện Bên Phủ 1954 đã kết thúc của cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. - Hiệp định Gơ ne vơ đƣợc kí kết quốc tế công nhận chủa quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, miền Bắc giải phóng và đi lên xây dựng CNXH. - Đế quốc mới trắng trợn phá hoại việc thi hàn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐề cương ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  1. Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế  Đưa ra các quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định bền vững + cần hội nhập sâu sắc và đầy đủ + nâng cao vị thế của Việt Nam khi tham gia vào việc hoạch định chính sách thương mại toàn cầu  Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc ...

  docx24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐề cương ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  7. Xây dựng và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội như giáo dục, bảo hiểm, y tết, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, có các biện pháp cấm, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng có hại cho môi trường, tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực bảo vệ môi trường. 8. Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập + Xây ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • 15 câu hỏi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam15 câu hỏi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

   Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập +bảo tồn, phát huy những giá trị dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tiên tiến của thế giới +xây dựng vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh xã hội  Giữ vững và tăng cường quốc phòng an ninh trong quá trình hội nhập + xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ni...

  docx23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 11Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 11

  Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm? * (10/10 Points) Kinh tế, ván hóa, tư tưởng, dân tộc, và sự nghiệp c Kinh tế, tòn giáo, dãn tộc và nền ván hóa tiên tiến đạhs4à>ốn sắc dân tộc 12. Một trong các nội dung của bảo vệ ANQG là? (0/10 Points) Giữ gìn trật tự nơi công cộng Đáu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 10Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 10

  5. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giữ vị trí gì? * (10/10 Points) a. Giữ vị trí chiến lược b. Là hình thức cơ bản c. Nền tảng cơ bân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia 6. Mục đích của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ? * (10/10 Points) a. Xây dựng địa phương không có tệ nạn xã hội b. Xây dựng và bào vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. c. Cả hai ý ...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 9Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 9

  11. Quyết định và thông báo quyết định động viên công nghiệp quốc phòng do? (10/10 Points) Chủ tịch Quốc hội quy định Chính phủ quy định Chủ tịch nước quỵ định 12. Động viên công nghiệp Quốc phòng được chuẩn bị: * (10/10 Points) ~ Khi bắt đầu chiến tranh Từ thời bình Trong quá trình chiến tranh 13. Lực lượng tự vệ được tổ chức ở:.? * (10/10...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0