• Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 8Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 8

  5. Biên giới quốc gia trên biển là. của các quổc gia ven biển.? * (5/5 Points) ranh giới ngoài của lãnh hâi hoặc là đường phân cách các vùng nội thúy hoặc vùng lãnh hải ranh giới ngoài của vùng tiếp giáp lãnh hải ranh giới ngoài của vùng đặc quyền kinh tê 6. Biên giới quốc gia trên không được xác định là.? * (5/5 Points) Là phần không gian t...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 7Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 7

  5. Nội dung của chiến lược quân sự:? * (1/1 Point) Xác định đúng kẻ thù, đúng đối tượng tác chiến và Xác định phương châm và phương thức tiến hành chiến tranh Nghệ thuật lựa chọn kẻ thù để tác chiến Nghệ thuật phân tán lực lượng và bố trí thê trận 6. Đâu là nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên? * (0/1 Point) Nghệ thuật chiến tranh nhân ...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 2Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 2

  5. Bảo vệ Tổ quốc XHCN theo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin: * (1/1 Point) Là sức mạnh của cá dân tộc, cả nước kết hợp với sức mạnh thời đại Là sức mạnh của cả dân tộc, của giai cấp công nhân Là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả dân tộc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 6. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh: * 02) (1/1 Po...

  docx5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 3Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 3

  12. Nội dung xâỵ dựng tiêm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân: * (0/1 Point) Xây dựng niềm tin đối với sự lãnh đạo của Nhà nước, quản lí của các cấp chính quyên Xây dựng niêm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của nhà nước V Xây dựng lòng căm thù với các thế lực xâm lược 13. Tiềm lực khoa học, công ...

  docx6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 4 (Lần 2)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 4 (Lần 2)

  5. Theo bạn: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc ngày nay chúng ta cần tập trung đánh địch trên mặt trận nào là chủ yếu * (1/1 Point) Mặt trận ngoại giao và văn hóa Mặt trận kinh tế và biển đào (•) Tất cả mọi mặt trận, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu 6. Thực hiện toàn dân đánh giặc được hiểu là? * 02) (1/1 Point) Trang bị vũ khí cho mọi ngư...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 4 (Lần 1)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 4 (Lần 1)

  6. Mục đích của chiến tranh nhân dân là để.? * (•) .bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc 'S .bảo vệ lợi ích quốc gia .bảo vệ lợi íchdân tộc 7. Theo khái niệm: Chiến tranh nhân dân nhằm.? * báo vệ Đảng, nhân dân, chê độ báo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ (ị báo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6 (Lần 2)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6 (Lần 2)

  5. Nội dung cần tập trung kết hợp phát triển KTXH với tăng cường, củng cố QPAN ở vùng kinh tế trọng điểm là? * (10/10 Points) Phải kết hợp chặt chẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với kết cấu hạ tâng của nền quốc phòng toàn dân. Phải xây dựng các trận địa phòng thủ để bảo vệ các khu vực kinh tế Xây dựng khu công nghiệp phải tiến hành xây...

  docx5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6 (Lần 1)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 6 (Lần 1)

  6. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) Đảng ta xác định việc kết hợp phát triển KTXH với QPAN bằng chủ trương nào? * (10/10 Points) (ị) "Vừa kháng chiến vừa kiến quốc". "Một tấc không đi, một ly không rời" "Kháng chiến trước, xây dựng sau" 7. Cơ SỞ lý luận của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố QPAN? * iu (...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 5 (Lần 2)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 5 (Lần 2)

  14. Nội dung xây dựng LLVTND lấy chất lượng là chính được hiểu là? * (10/10 Points) Chú trọng đảm bảo về chất lượng, số lượng càng ít càng tốt Có số lượng phù hợp, chất lượng cao Đảm bảo có số lượng phải rất nhiều và chất lượng phải cao 15. Một trong những phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới là? * CỤ) (0/10 Po...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 5 (Lần 1)Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Bài 5 (Lần 1)

  9. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng VŨ trang nhân dân Việt Nam theo nguyên tắc nào? * (0/10 Points) "Tuyệt đối, thường xuyên, trực tiếp" "Tuyệt đối, liên tục, trực tiêp" "Tuyệt đổi, trực tiếp v'ê mọi mặt' 10. Một trong những đặc điểm liên quan đến xâỵ dựng lực lượng vũ trang nhân dân là? * (10/10 Points) Xây dựng lực lượng vũ trang...

  docx4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0