• Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Kinh tế tài nguyên - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 4: Kinh tế tài nguyên - Nguyễn Quang Hồng

  Nhận xét sự thay đổi giá Ta có: P1 - MC = (P0 - MC) (1 + r) P 1 = (P0 - MC) (1 + r) + MC Mở rộng cho thời kỳ dài t ta có: Pt = MC+ (P0 - MC) (1 + r)t Giá của ER liên tục tăng theo thời gian, tuy nhiên sẽ không liên tục tăng cho đến vô cùng được Trong điều kiện chi phí biên là nhỏ so với giá và không thay đổi thì giá của tài ng Các yếu tố ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên và môi trường - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Định giá giá trị kinh tế của tài nguyên và môi trường - Nguyễn Quang Hồng

  Các bước tiến hành • Xác định giá trị cần đánh giá • Xác định mẫu và đối tượng phân tích • Xây dựng các kịch bản giả định (chuyên gia) • Thảo luận nhóm để xây dựng bảng hỏi • Pretest để hoàn thiện bảng hỏi • Xây dựng mô hình tính toán • Điều tra hiện trường • Xử lý dữ liệu và ước lượng mô hình (hiệu chỉnh các lỗi) • Tính toán giá trị của m...

  pdf106 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế học ô nhiễm - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế học ô nhiễm - Nguyễn Quang Hồng

  Định lý Coase và hạn chế của định lý  Định lý: Không phụ thuộc vào bên nào là người nắm quyền tài sản, khi các bên có thể thoả thuận với chi phí giao dịch không đáng kể thì thị trường sẽ tự động xác lập điểm hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chính phủ.  Trong thực tế, việc áp dụng quyền tài sản có thể dẫn đến mức ô nhiễm hiệu quả kh...

  pdf103 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường và phát triển - Nguyễn Quang HồngBài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Môi trường và phát triển - Nguyễn Quang Hồng

  ChØ sè thu nhËp ®Çu ng-êi I w= (Wi- Wmin) : (Wmax- Wmin) • Trong đó: • Iw – Chỉ số thu nhập bình quân • Wi – Thu nhập bình quân (PPP) của quốc gia cần tính • Wmin: Thu nhập bình quân đầu ngƣời (PPP) thấp nhất thế giới • Wmax: Thu nhập bình quân đầu ngƣời (PPP) cao nhất thế giới. • Ví dụ: • Tính chỉ số thu nhập đầu ngƣời của Việt Nam • I...

  pdf55 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanhBài giảng Thống kê kinh doanh

  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của hiệu quả sử dụng tài sản Được thực hiện thông qua sử dụng các phương pháp phân tích nhân tố để phân tích các phương trình sau:  Phương trình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất EBIT trên tổng TS  Phương trình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS  Phương...

  pdf123 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu Chất lượng tăng trưởng kinh tế - Một số đánh giá ban đầu cho Việt NamTài liệu Chất lượng tăng trưởng kinh tế - Một số đánh giá ban đầu cho Việt Nam

  Các giải pháp trên đây mang tính lâu dài, trong ngắn hạn Báo cáo đề xuất các biện pháp sau đây: (1) Trong thời gian tới cần đặt mục tiêu tăng hiệu quả đầu tư, trước hết là đầu tư của Nhà nước, thay vì quá tập trung vào tăng vốn đầu tư. Một trong các biện pháp có thể làm được ngay là giảm hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho đầu tư vào tài sản vốn ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0

 • Hội nghị quốc tế khoa học công nghệ hàng hải 2016Hội nghị quốc tế khoa học công nghệ hàng hải 2016

  The FT-IR spectra of FA and FA modified by VTMS (MFA) are shown in Figure 3.2. The peaks at 3442 and 1624 cm−1 are observed for FA which correspond to the hydroxyl groups on the surface of sample [5]. On the other hand, the peaks, appeared at 1066, 795 and 449 cm−1, can be attributed to the asymmetric stretching, symmetric stretching and bending...

  pdf705 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhânGiáo trình Kê toán thuế - Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân

  Hoàn thuế Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau: - Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế. - Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế. - Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhâ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệpGiáo trình Kê toán thuế - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế (1) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại điểm 1 mục 5.2.6.3.1 nêu trên và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo. (2) Thu nhập của doan...

  pdf70 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kê toán thuế - Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩuGiáo trình Kê toán thuế - Chương 4: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

  Thời hạn nộp thuế - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế kể từ n...

  pdf44 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0